Δεοντολογία - Κανονισμοί

Το επάγγελμα του Ψυχοθεραπευτή γενικά και του Συστημικού Οικογενειακού Θεραπευτή, ειδικότερα, διέπεται από κάποιες αρχές ηθικής και δεοντολογίας που σκοπό έχουν την προστασία των εξυπηρετούμενων και του επαγγέλματος.

Για μια πλήρη ενημέρωση σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας που ασπάζονται οι επιστημονικές εταιρείες στις οποίες ανήκω μπορείτε να ακολουθήσετε τους συνδέσμους:


Για μια πιο συνοπτική ενημέρωση σχετικά με τους κανονισμούς που αφορούν την παροχή ατομικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας και ομαδικής ψυχοθεραπείας στα πλαίσια της ιδιωτικής μου πρακτικής, μπορείτε να ακολουθήσετε τους αντίστοιχους συνδέσμους.


ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ

 • Η θεραπευτική σχέση παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον όπου ο συμβουλευόμενος/η είναι ελεύθερος/η να μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα στο βαθμό που εκείνος/η κρίνει. Ο θεραπευτής ενθαρρύνει την σταδιακή ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης και σέβεται τους διαφορετικούς ρυθμούς και ανάγκες κάθε συμβουλευόμενου/ης. Η θεραπευτική σχέση μπορεί να αποτελέσει πηγή άντλησης νέων πληροφοριών, νέων οπτικών αλλά και καθαυτή μια ψυχοεκπαιδευτική εμπειρία τόσο για τον ίδιο τον συμβουλευόμενο όσο και (έμμεσα) για τους οικείους του.
 • Η θεραπευτική σχέση βασίζεται στην αρχή της εμπιστευτικότητας. Η αρχή της εμπιστευτικότητας αίρεται σε περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο /η συμβουλευόμενος/η προτίθεται να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και ακεραιότητά του/της ή τρίτων. Σε περίπτωση άρσης του απορρήτου ενημερώνεται ο / η συμβουλευόμενος/η
 • Η θεραπευτική διαδικασία βασίζεται στο συστημικό μοντέλο το οποίο αντιμετωπίζει το όποιο πρόβλημα μέσα στο πλαίσιο (σύστημα) που εμφανίζεται. Επιπλέον ο θεραπευτής οφείλει να ενημερώσει τον / την συμβουλευόμενο/η για άλλες προσεγγίσεις που γνωρίζει ότι έχουν φανεί αποτελεσματικές για το πρόβλημα που τον/ την απασχολεί καθώς και να παραπέμψει κατάλληλα τον/την συμβουλευόμενη σε περίπτωση που το απαιτεί το συμφέρον του / της συμβουλευόμενου/ης
 • Ο θεραπευτής δεσμεύεται από τους κώδικες ηθικής και δεοντολογίας των επιστημονικών εταιρειών που είναι μέλος.
 • Οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρα συνήθως σε εβδομαδιαία βάση σε σταθερή ημέρα και ώρα για όσο διάστημα προσδιορίσει ο / η συμβουλευόμενος/η μαζί με τον θεραπευτή. Το διάστημα αυτό μπορεί να επαναπροσδιοριστεί στην πορεία. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 50 λεπτά της ώρας
 • Οικογενειακές συνεδρίες και συνεδρίες ζευγαριού αποφασίζονται από κοινού με τον θεραπευτή εφόσον κριθούν χρήσιμες. Η διάρκεια και η χρέωση για τις τελευταίες είναι διαφορετική από τις ατομικές συνεδρίες.
 • Οι συμβουλευόμενοι έχουν το δικαίωμα να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον θεραπευτή τις καθημερινές μέρες (πλην Σαββατοκύριακου) για προγραμματισμό, ακύρωση ή αναβολή συνεδριών. Δεν ενδείκνυται η χρήση γραπτών μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Σε έκτακτες μόνο περιστάσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τον θεραπευτή τους για άμεση συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Οι συμβουλευόμενοι έχουν την υποχρέωση να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μετά από κάθε συνεδρία εκτός εάν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά με τον θεραπευτή τους.
 • Οι συμβουλευόμενοι παρακαλούνται να ειδοποιούν στις περιπτώσεις που χρειαστεί να ακυρώσουν κάποια συνεδρία τουλάχιστον 1 μέρα πριν, διαφορετικά χρεώνονται την συνεδρία
 • Παρότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε συμβουλευόμενου να διακόψει την θεραπευτική διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή εκείνος/η το επιθυμεί, είναι χρήσιμο και βοηθητικό να γίνεται μια συνεδρία κλεισίματος και απολογισμού πριν την διακοπή της συνεργασίας.


Ο / Η ____________________________________ έλαβα γνώση των παραπάνω, τα κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους συνεργασίας όπως περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Η ομαδική θεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που έχει αποδεικτεί εξίσου ή περισσότερο αποτελεσματική από την ατομική ψυχοθεραπεία για μια σειρά ψυχολογικών δυσκολιών. Οι θεραπευτικές ομάδες μας είναι μικτές, ανοικτής ροής και μακροχρόνιες. Συντονίζονται από 1 ή 2 σταθερούς θεραπευτές και έχουν σταθερή διάρκεια και χρόνο συνάντησης σε εβδομαδιαία βάση. Βασίζονται στη συστημική προσέγγιση με έμφαση στην πρωταρχικότητα των οικογενειακών σχέσεων.
 • η θεραπευτική ομάδα προσδοκάται να είναι ένας ασφαλής χώρος όπου άνθρωποι με διαφορετικές ιστορίες και διαφορετικά αιτήματα για βοήθεια θα ωφεληθούν από την μεταξύ τους αλληλεπίδραση ώστε να βρουν τρόπους να σχετίζονται με τους ανθρώπους στην ζωή τους εκτός ομάδας με τρόπο που να τους ικανοποιεί και να καλύπτει τις ανάγκες τους.
 • Στην θεραπευτική ομάδα κάθε μέλος έχει δικαίωμα να μιλήσει για οποιοδήποτε θέμα το απασχολεί και στο βαθμό και την έκταση που το επιθυμεί. Είναι χρήσιμο για την θεραπευτική διεργασία τα μέλη να μοιράζονται τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους ανακύπτουν μέσα στην θεραπευτική ομάδα, αποφεύγοντας την κριτική και τις συμβουλές προς τα άλλα μέλη. Μία πολύ βασική θεραπευτική διαδικασία της ομάδας είναι ο σχολιασμός και ανάλυση από τα μέλη αυτού του γίνεται στο «εδώ και τώρα» της διεργασίας.
 • Η αρχή της εμπιστευτικότητας είναι θεμελιώδης για την λειτουργία της ομάδας. Από την πλευρά των θεραπευτών ισχύουν οι δεσμεύσεις που αφορούν και την ατομική συμβουλευτική / ψυχοθεραπεία. Τα μέλη της ομάδας αναμένεται να μην μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες άλλων μελών με άλλα άτομα ή και μεταξύ τους, εκτός ομάδας. Εάν θέλουν να μοιραστούν με σημαντικούς ανθρώπους τους εκτός ομάδας κάτι από την θεραπευτική διαδικασία θα πρέπει να το κάνουν με τέτοιο τρόπο που να μην διακυβεύεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο το δικαίωμα κάθε μέλους για εχεμύθεια.
 • Τα μέλη της ομάδας δεν είναι χρήσιμο να αναπτύσσουν μεταξύ τους κοινωνικές σχέσεις εκτός ομάδας. Εάν ωστόσο κάτι τέτοιο συμβεί, οφείλουν να το φέρουν για συζήτηση στην ομάδα. Τέτοιου είδους σχέσεις εκτός ομάδας θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής διαδικασίας. Επίσης, δεν επιτρέπονται οι ερωτικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ίδιας θεραπευτικής ομάδας.
 • Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την λειτουργία της ομάδας οι θεραπευόμενοι να συμμετέχουν με συνέπεια σε κάθε ομάδα. Σε περίπτωση που καθυστερήσουν ή δεν μπορέσουν να έρθουν σε κάποια συνάντηση είναι χρήσιμο να ειδοποιήσουν τον/την θεραπευτή/τρια τους. Σε περίπτωση απουσίας τους, δεν απαλλάσσονται των οικονομικών τους υποχρεώσεων.
 • Η συμμετοχή στην θεραπευτική ομάδα χρεώνεται σε μηνιαία βάση ανεξάρτητα από τον αριθμό των συναντήσεων που θα έχει ο εκάστοτε μήνας. Δεν γίνονται ομάδες όταν συμπίπτουν με επίσημες αργίες. Ειδική ρύθμιση υπάρχει για τις περιόδους των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού. Τα μέλη των ομάδων οφείλουν να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις το αργότερο την πρώτη βδομάδα μετά από κάθε μήνα.
 • Τα μέλη των ομάδων μπορούν να ζητήσουν από τον/την θεραπευτή/τρια τους επιπλέον ατομικές ή οικογενειακές συνεδρίες εφόσον αυτές κρίνονται ωφέλιμες. Το κόστος αυτών των πρόσθετων συνεδριών δεν καλύπτεται από την μηνιαία χρέωση της θεραπευτικής ομάδας.
 • Ο θεραπευτής δεσμεύεται από τους κώδικες ηθικής και δεοντολογίας των επιστημονικών εταιρειών που είναι μέλος.
 • Οι θεραπευόμενοι /ες σε έκτακτες μόνο περιστάσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τον / την θεραπευτή /τρια τους για άμεση συμβουλευτική υποστήριξη. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγεται η επικοινωνία μέσω γραπτών τηλεφωνικών μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς αποφυγή παρεξηγήσεων.
 • Παρότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε θεραπευόμενου/ης να διακόψει την θεραπεία οποιαδήποτε στιγμή εκείνος/η το επιθυμεί, είναι χρήσιμο και βοηθητικό να γίνεται μια συνεδρία (ομαδική ή ατομική) κλεισίματος και απολογισμού πριν την διακοπή της συνεργασίας


Ο / Η ____________________________________ έλαβα γνώση των παραπάνω, τα κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους συνεργασίας όπως περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

 

Χρήστος Ζιούβας, MSc, CAC
Ψυχοθεραπευτής-Οικογενειακός Θεραπευτής
Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων
Τακτικό μέλος της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ, E.F.T.A., A.F.T
Δ. Μόσχα 34, 15124 Μαρούσι
Τηλ./Φαξ: 210 8067828
Κιν. 6973247440
xziouv@otenet.gr